UWAGA! Spaliły się serwery OVH i straciliśmy naszą stronę. Pracujemy nad nową. Prosimy o kontakt przez formularz lub telefonicznie w celu omówienia Państwa usług

+48-662-543-300 | helloounlimited@gmail.com

Fundacja Unlimited - Pomagamy na sportowo

INFORMACJE
Nasza fundacja powstała w 2017 roku w Krakowie. Mając już dość ciągłych informacji o coraz gorszej sprawności Polaków w dużych miastach Polski postanowiliśmy działać. W związku z tym powołaliśmy do życia fundację, bowiem w ramach jej struktur chcemy skupiać ludzi, którzy będą walczyć o zdrowie. W sportowy sposób chcemy uaktywnić wszystkich aby walczyć z otyłością i chorobami wynikającymi ze złej diety.

Na pierwszy ogień zamierzamy rozprawić się z problemem złej diety. Nasze główne cele w roku 2018/2019 koncentrować będą się na uświadamianiu społeczeństwa w zakresie racjonalnego żywienia, które powodują powstawanie złych nawyków.

Jednocześnie będzie pomagać mieszkańcom w ochronie ich zdrowia i będziemy ich uświadamiać jak skutecznie mogą chronić siebie i najbliższych. Dodatkowo będziemy szukać rozwiązania i wspomagać wszelkie akcje, które mają na celu redukcję chorób wynikających z braku sportu.

CEL
Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.

4. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
5. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
6. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
zrównoważonego transportu
7. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

STATUT
STATUT Fundacji Unlimited
z dnia 9 września 2017

Rozdział I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stawiający, zwani dalej „Fundatorami”, oświadczają, że ustanawiają fundację krzewienia
sportu i kultury oraz ochrony środowiska pod nazwą „Fundacja Unlimited” zwana dalej
„Fundacją”, która działać będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
wolontariacie.

§ 2

1. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 3
1. Siedzibą Fundacji jest miasto Kraków.
2. Fundacja może tworzyć oddziały i biura regionalne, a także przystępować do spółek i innych
fundacji.
3. Fundacja działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza jej granicami zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. Sportu i Turystyki.

§ 4

Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego oraz odpowiedników swojej
nazwy w językach obcych.

§ 5

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi
nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów Fundacji.

Rozdział II. ZASADY I CELE DZIAŁALNOŚĆI FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest inicjowanie i wspieranie rozwoju sportu, kultury, edukacji, sztuki, nauki
oraz wspieranie, promowanie oraz inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności:
1. Popularyzacja idei sportowych, aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu
życia, edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej oraz wspieranie sportowców.
2. Ogólnie pojęta działalności charytatywna.
3. Kierowanie się ideą współpracy między ludźmi, ideą tolerancji i braku dyskryminacji.
4. Zapobieganie marginalizacji.

5. Wspieranie środowisk osób niepełnosprawnych.
6. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii
7. Działanie na rzecz wpierania i promowania zrównoważonego rozwoju, w tym m. in.
odpowiedzialnej konsumpcji, zielonej gospodarki, zrównoważonego rolnictwa i
zrównoważonego transportu
8. Prowadzenie i wspieranie różnych form edukacji ekologicznej i globalnej

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele przez:
1. wspieranie, rozwój i promocję polskiego sportu młodzieżowego i seniorskiego;
2. wspieranie, rozwój i promocję sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a
zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży niepełnosprawnej;
3. upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu, jako przeciwdziałanie
patologiom społecznym;
4. wspieranie działalności Klubów Sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i
rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój i budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i
młodzieży oraz bazy rekreacyjno – sportowej;
5. udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym;
6. udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej
sytuacji materialnej;
7. prowadzenia działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w
zakresie sportu i rekreacji;
8. promocja klubów i organizacji sportowych;
9. promocja młodych zawodników;
10. edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju
sportowego, jak również upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i
zdrowego trybu życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym;
11. wspieranie organizacji wydarzeń sportowych;
12. wspieranie i organizowanie wolontariatu dla wsparcia inicjatyw sportowych,
13. organizowanie kwest i zbiórek pieniężnych na cele statutowe Fundacji,
14. współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi w zakresie objętym celami
Fundacji,
15.opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju;
16.promocję zagadnień ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju;

§ 8

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych
oraz fizycznych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji.

Rozdział III: MAJĄTEK, DOCHODY I GOSPODARKA FINANSOWA FUNDACJI

§ 9

Majątek Fundacji stanowią środki pieniężne przekazane przez Fundatorów na Fundusz
Założycielski w kwocie 1000 zł oraz środki pieniężne, prawa majątkowe, nieruchomości i
ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej działania.
§ 10

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swym majątkiem.

§ 11

Dochodami Fundacji są:
1. Darowizny, spadki i zapisy.
2. Dochody ze zbiórek, imprez sportowych i publicznych organizowanych po uzyskaniu
stosownych zezwoleń.
3. Subwencje osób prawnych.
4. Dochody z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
5. Odsetki od środków pieniężnych Fundacji.
§ 12

1. Majątek i dochody Fundacji służą realizacji celów statutowych Fundacji, jeżeli ofiarodawcy
nie postanowili inaczej.
2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na
realizację celów Fundacji tylko zgodnie z wolą spadkodawców lub donatorów.
3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa
składa Zarząd Fundacji, za uprzednią zgodą Fundatorów.
4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, jej Zarząd składa oświadczenie o
przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
5. Zgoda o której mowa w ust. 3 będzie wyrażona w formie uchwały Fundatorów podjętej
zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy Fundatorów.

§13

Organem Fundacji jest Zarząd.

§14

Fundatorzy Fundacji, postanawiają na mocy podjętej uchwały, że w skład pierwszego
Zarządu wchodzi Marcin Górka i staje na jego czele jako Prezes Zarządu oraz Maciej
Zawadzki będący członkiem Zarządu.

§15

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez
Fundatorów na pięcioletnią kadencję. Fundatorzy mogą być członkami Zarządu.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Członkowie Zarządu mogą być odwołani w każdej chwili przez Fundatora.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Fundatora;
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
c) śmierci członka Zarządu.

§16

1. Zarząd Fundacji reprezentuje ją w stosunkach z osobami trzecimi.
2. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
b) realizacja celów statutowych;
c) sporządzanie planów pracy i budżetu;
d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;

e) występowanie do Fundatora z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie;
f) podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu
działania;
g) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną Fundacją;
h) podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji;
i) powoływanie oddziałów Fundacji;
j) przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji.

§17
1. Zarząd Fundacji ma prawo powołać i odwołać:
a) Radę programową;
b) Zespoły doradcze.
2. Skład ciał doradczych ustala Zarząd.
§18

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz do roku.
2. Posiedzenia zwołuje Prezes Zarządu za pośrednictwem środków komunikacji
elektronicznej.

§19

1. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, przy czym do ważności
uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa
Zarządu.
2. W razie równej liczby głosów oddanych za i przeciw danej uchwale decyduje głos Prezesa
Zarządu.
3. Każdemu członkowi Zarządu Fundacji przysługuje jeden głos.

§20

1. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest każdy członek zarządu Fundacji
samodzielnie.

§21

1. W sprawie zmiany celu fundacji decyzję podejmuje Fundator, a w razie jego śmierci
kompetencję tę przejmuje Zarząd Fundacji.
2. Zmiana celu fundacji, następuje na mocy uchwały Fundatora.
3. Zmian statutu dokonuje Zarząd Fundacji, w trybie przewidzianym w § 18. Do zmiany
Statutu jest wymagana zgoda Fundatora.
§22

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje Fundator.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd w pełnym składzie w drodze jednomyślnej uchwały.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na cele zbliżone
z celami Fundacji. Zarząd podejmując uchwałę o likwidacji wskaże konkretne cele na jaki
majątek zostanie przeznaczony.

§23

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.

DANE
FUNDACJA UNLIMITED

Numer konta 50 1140 2004 0000 3102 8020 5254
Numer KRS 0000698718
NIP 6762537351
REGON 36849155300000
UL. PRASKA 63 /24C
KRAKÓW

NASI TRENERZY

  • NASI TRENERZY to doświadczeni eksperci w dziedzinie sportu. Absolwenci AWF po ukończonych kursach trenerskich oraz z przeszłością zawodowych sportowców. Wywodzimy się z różnych dyscyplin. Pływanie, gimnastyka, triathlon, bieganie. Od 12 lat pomagamy swoim podopiecznym osiągać cele, które z marzeń przekuwamy ciężką pracą w medale na ścianie. Doradzamy w zakresie sprzętu, wyboru obuwia, taktyki podczas maratonu czy triathlonu, tłumaczymy co zjeść przed oraz po treningu, oraz wspieramy naszych podopiecznych w ich sportowej drodze. Potrzebujesz profesjonalnej opieki trenerskiej dopasowanej do swoich potrzeb? Dobrze trafiłeś do naś!

  • NASZĄ MISJĄ jest doprowadzenie do momentu kiedy nasz podopieczny jest na tyle świadomy swoich ruchów ,że trener nie jest mu już potrzebny do dalszego sportowego funkcjonowania i realizowania swoich pasji. Chcemy współpracować ze świadomymi podopiecznymi.

  • O NAS Należymy do trenerów, którzy również startują w zawodach i chcą przesunąć swoją sportową poprzeczkę wyżej i wyżej. Dzięki temu odkrywamy nowe metody treningowe, testujemy na sobie, co działa, a co jest stratą czasu. Sport to nasza pasja i spróbujemy zaszczepić ją w Tobie.

FILOZOFIA UNLIMITED SPORT 2.0

W Unlimited Sport 2.0 Twój proces treningowy i cel to nasz priorytet. Właśnie to stawiamy na pierwszym miejscu podczas współpracy z naszymi podopiecznymi.

Trenujemy personalnie i online amatorów, a także zawodników różnych dyscyplin sportowych. Możesz dopiero zaczynać swoją przygodę ze sportem, jak i być zawodnikiem specjalizującym się w danej dziedzinie. Triathlon, pływanie, bieganie, kolarstwo czy zmiana sylwetki i lifestyle’u jest naszą pasją. Swoją wiedzę opieramy na wieloletnim doświadczeniu. Wszystkie metody treningowe oraz środki, jakich używamy podczas współpracy, zostały przetestowane na nas i wiemy, że są skuteczne. W tym się specjalizowaliśmy jako byli zawodnicy PRO pływania, triathlonu, biegów teraz przekazujemy tę wiedzę jako trenerzy w naszym klubie, pomagając naszym zawodnikom zdobywać świadomość sportową od 12 lat. Naszą misją jest zainspirowanie Ciebie. Odkryj z nami sekrety sportu, który Cię interesuje. Chcemy, aby Twoja sportowa podróż, trenując z nami, była harmonijna, profesjonalna, bezpieczna i nastawiona na osiągnięcie wspólnie zaplanowanych celów. Szeroko pojęty coaching traktujemy jako doradztwo, nie tylko w zakresie sportowym. Kontakt z trenerem nie może być jednostronny. Zarówno jak i Ty, my do Ciebie będziemy mieć mnóstwo pytań. Naszym celem jest to abyś idąc na start zawodów, do których poświęcasz czas, energię i swoje pieniądze nie miał wątpliwości tylko pewność siebie.